29 de juliol del 2014
el món de la salut la teva aliança
què és una mutualitat?

 

Les mutualitats de previsió social són entitats asseguradores de gran tradició a Catalunya, fonamentades en la col·laboració i la solidaritat, que tenen el seu origen en els gremis i les confraries de l'edat mitjana i que mantenen una àmplia presència en el sector assegurador català. El seu objectiu és fer front als problemes plantejats per esdeveniments que comporten riscos per a les persones o llurs recursos (Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social, preàmbul).

El mutualisme és una activitat asseguradora sense afany de lucre.

Les mutualitats de previsió social són entitats privades d’afiliació voluntària que realitzen un servei complementari de la Seguretat Social. La seva finalitat és protegir els seus associats i les persones que aquests designin com a beneficiàries de les prestacions o llurs béns. S’organitzen democràticament per criteris de representativitat (cf. Llei 10/2003, de 13 de juny, art. 2).




què és una mutualitat?
història