20 de gener de 2018
el món de la salut la teva aliança
política de privacitat

Aquestes condicions d’ús tenen per objecte informar l’usuari de la política de protecció de dades que té implantada Divina Pastora. L’accés, navegació i ús d’aquest lloc web suposa conèixer i acceptar aquestes condicions i política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal.

Divina Pastora ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per tal de protegir la confidencialitat i integritat de la informació, evitant la seva alteració, pèrdua, destrucció o accés no autoritzat, d’acord a el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


1. Tractament de les dades de caràcter personal

A través d’aquesta pàgina web l’usuari pot facilitar Divina Pastora dades de caràcter personal, incloent dades relatives a la salut, a través de sol·licituds d’informació de productes i/o serveis (formularis de contacte, tarificadors de càlcul d’assegurances, etc.), mitjançant la contractació de productes i/o serveis, mitjançant la participació en enquestes, en premis i concursos o per qualsevol altre mitjà (correu electrònic o altres mitjans equivalents, etc.).

Les dades personals seran incorporades als fitxers automatitzats i manuals responsabilitat de cadascuna de les empreses que integren el Grup Divina Pastora, amb les mesures de seguretat establertes legalment, dades que són necessàries i seran tractades amb la finalitat de dur a terme la correcta gestió de la sol·licitud d’informació realitzada, i, si escau, la realització i gestió de les prestacions i serveis previstos en els serveis i/o productes contractats, la qual cosa inclou el desenvolupament, compliment i control de la relació jurídica entre les parts, la gestió administrativa, comptable, fiscal, de manera que les entitats del Grup Divina Pastora queden autoritzades per al seu tractament i registre en els respectius fitxers.

L’usuari garanteix que és major d’edat i serà enterament responsable de l’accés, correcte ús i de les declaracions que realitzi en aquest lloc web, amb subjecció a aquestes condicions d’ús.

Així mateix, l’usuari és responsable de la veracitat, exactitud, licitud i actualització de les dades facilitades i que, si s’escau, es facilitin a través d’aquest lloc web. L’usuari haurà de comunicar a Divina Pastora qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que l’entitat pugui mantenir-les degudament actualitzades, per mitjà d’un correu electrònic a atencion.clientes@divinapastora.com.

En cas que l’usuari faciliti dades de caràcter personal de tercers, haurà d’informar-los prèviament del contingut d’aquestes condicions i de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com obtenir prèviament el seu consentiment. La informació relativa als menors d’edat requereix haver obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o legal representant. En cas que l’usuari proporcioni dades de caràcter personal d’altres persones, estarà confirmant que ha obtingut i compta amb el seu consentiment i permís, i que aquestes persones han comprès i acceptat el tractament i utilització de les seves dades de caràcter personal (incloses les de salut) de conformitat amb aquestes condicions.

Les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari seran en tot cas adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats determinades i legítimes per a les quals s’obtinguin.

Drets de l’afectat: Qualsevol usuari registrat pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, es podrà dirigir per escrit a Divina Pastora, acompanyant còpia del document nacional d’identitat o del passaport o un altre document vàlid identificatiu, a la següent adreça de correu electrònic: atencion.clientes@divinapastora.com o adreça de correu postal: apartat de correus 1280, 46080 València, amb la referència "Protecció de Dades Personals".

En el supòsit, que l’usuari registrat desitgi exercir aquests drets exclusivament amb relació a l’enviament d’informacions comercials i/o publicitàries, pot fer-ho en cada comunicació remesa prement l’enllaç habilitat a l’efecte.

Finalitats i ús de la informació: L’usuari accepta i autoritza expressament qualsevol de les empreses que integren el Grup Divina Pastora que, per al compliment dels productes, garanties i/o serveis que poguessin haver estat contractats, les seves dades de caràcter personal, incloses les de salut, puguin ser comunicades a entitats asseguradores, reasseguradores, centres sanitaris, metges, hospitals o altres institucions, persones i entitats amb les que les diferents entitats del Grup Divina Pastora tinguin establerts vincles de col·laboració en els supòsits dels serveis contractats i/o sol·licitats, autoritzant les empreses del Grup Divina Pastora perquè es dirigeixin a aquestes persones físiques o jurídiques per a l’obtenció de les dades que siguin necessàries per a la correcta prestació, manteniment i tramitació de les cobertures, garanties i serveis contractats, les quals seran tractades amb el degut deure de confidencialitat, incloent, sense limitació, els supòsits de coassegurança, reassegurança o cessió de cartera.

De la mateixa manera, s’informa l’usuari que les entitats integrants del Grup Divina Pastora podran habilitar dispositius o tauletes de digitalització de signatura per a la subscripció per part dels usuaris de sol·licituds, contractes, declaracions o documents de tota mena la subscripció dels quals requereix el tractament i conservació de les dades biomètriques dels titulars obtingudes mitjançant la digitalització de la signatura. La utilització d’aquests mitjans pels titulars comportarà l’acceptació i conservació de les seves dades biomètriques per a tals fins.

L’usuari autoritza expressament qualsevol de les entitats del Grup Divina Pastora perquè puguin tractar i mantenir, fins i tot finalitzada la relació contractual si escau establerta, les dades personals del titular amb la finalitat de realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat, elaborar o segmentar perfils, fins i tot mitjançant tècniques automàtiques que utilitzin dades actuals, històriques o estadístiques, per a la valoració del risc i presentació de noves propostes i/o acceptació de noves sol·licituds.

Així mateix, l’usuari accepta el tractament de les dades a les quals les entitats el Grup Divina Pastora tinguin accés com a conseqüència de la sol·licitud o contractació de productes i/o serveis, per a les finalitats d’oferta o comunicacions publicitàries i promocionals i contractació de productes i serveis de les entitats del Grup Divina Pastora, siguin de caràcter general o adaptades al seu perfil particular i/o característiques personals, perdurant la seva autorització fins i tot una vegada conclosa la seva relació amb l’entitat asseguradora, mentre no sigui revocada. En particular, consent expressament que l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals o desenvolupament d’accions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats pugui ser realitzat per mitjà de correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic o a través d’altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE). S’informa expressament l’interessat que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment, de conformitat amb el que disposa l’apartat "drets de l’afectat" ressenyat en aquesta clàusula.

Igualment, els titulars accepten la cessió o comunicació de les dades personals per a les finalitats assenyalades en l’apartat anterior, a totes les entitats del Grup Divina Pastora Seguros: Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (dedicada a l’activitat asseguradora), Divina Pastora Seguros Generales, SAU (dedicada a l’activitat asseguradora), i Fundación Divina Pastora (fundació de caràcter assistencial), estén a aquestes l’autorització expressa per a l’ús del correu electrònic o mitjà equivalent. S’informa expressament que l’interessat pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment, de conformitat amb el que disposa l’apartat "drets de l’afectat" ressenyat en aquesta clàusula.

De conformitat amb el que estableix l’article 25.4 del Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, es comunica a l’usuari que les dades de caràcter personal podran ser cedides a fitxers comuns del sector per a la liquidació de sinistres i la col·laboració estadística actuarial amb la finalitat de permetre la tarifació i selecció de riscos i l’elaboració d’estudis de tècnica asseguradora, prevenció del frau i altres legalment establerts, tot això de conformitat amb el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Igualment, l’entitat Divina Pastora informa els interessats que, de conformitat amb el que disposa l’article 11.2.c de la LOPD i concordants del seu reglament de desenvolupament, les seves dades poden ser cedides als següents organismes: jutges i tribunals, si és el cas, quan sigui requerit legalment per a això; Agència Espanyola de l’Administració Tributària, per al compliment de les obligacions fiscals i tributàries; i a qualssevol altres tercers als que, en virtut de la normativa aplicable, sigui necessari dur a terme la cessió per assegurar el bon desenvolupament de la gestió professional encomanada i, en general, de les finalitats previstes.

S’entén que l’usuari queda informat i accepta expressament aquestes condicions i política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal si prem el botó "Enviar/Continua/Calcular/Acceptar" o similar que es troben en els formularis de recollida de dades.


2. Modificació

El Grup Divina Pastora es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, actualitzacions, variacions, supressions o cancel·lacions de la informació continguda en aquesta política de privacitat, ja sigui de forma temporal o definitiva, havent d’assegurar-se l’usuari d’utilitzar en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.