30 de setembre de 2014
el món de la salut la teva aliança
política de privacitat


OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Aliança és la marca comercial de Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, i informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa i amb caràcter especial:

  • Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Reglament de Desenvolupament de la LOPD, 1720/2007
  • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i...
  • Llei de Propietat Intel·lectual
  • Llei de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació 56/2007
  • Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància...

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, aquesta organització només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. És per això que aquesta entitat es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, l'entitat anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de l’entitat que gestioni aquesta informació.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT
S’informa els usuaris de la web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular aquesta entitat, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

 

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A l’atenció del responsable de seguretat
Oficina LOPD
Carrer St. Antoni M. Claret 135, Entl., 08025 Barcelona

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà del qual en quedi constància de la recepció a aquesta entitat, a l'adreça indicada.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per aquesta entitat i pot ser cedida a altres empreses vinculades al sector.

Aquesta entitat és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a aquesta entitat amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l'organització, així com la realització de activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es demanarà als usuaris el seu consentiment perquè aquesta entitat pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

 

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web d’aquesta entitat.

 

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L'USUARI

Així mateix, i llevat que s'hagi informat a l'usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a aquesta entitat tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos aquesta entitat col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Aquesta entitat pot cedir les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a empreses vinculades al sector, segons el que s'ha exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

 

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ
Ocasionalment, aquesta entitat envia un e-mail confirmant la creació del compte acabat de crear per un client, notificant millores, novetats etc, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a l'adreça correu electrònic facilitada a "contacte".

 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. Aquesta entitat no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

 

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i / o informacions és aquesta entitat amb domicili a Carrer St. Antoni M. Claret 135 Entl., 08025 Barcelona, i amb domini d'Internet www.alianca.cat, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través de l'e-mail oficinalopd@la-alianza.com