20 de gener de 2018
el món de la salut la teva aliança
avís legal


1. Avís legal.

1.1. La Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (des d'ara, Divina Pastora Seguros) és titular dels llocs web www.alianca.es i www.alianca.cat (en endavant la "web"), amb domicili social al Carrer Xàtiva, 23, 46002 València, amb CIF V46055810 i inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 3.686, Llibre 998, Secció General, Foli 1, Full V-13.700. Inscrita en el Registre Administratiu Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número
P-2381.

A través d'aquesta pàgina, es proporciona informació sobre activitats, continguts, productes, serveis i/o novetats que són realitzades i ofertes, a més de per la Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (des d'ara, Divina Pastora Seguros), per altres entitats del seu grup corporatiu:

 • Divina Pastora Seguros Generales, SAU, amb domicili social al Carrer Xàtiva, 23, 46002 València, amb CIF A20002002 i inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 8827, Llibre 6113, Foli 191, Secció 8, Full V-126.929. Inscrita en el Registre Administratiu Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número C-247.
 • Fundació Divina Pastora, amb domicili social al Carrer Xàtiva, 23, 46002 València, amb CIF G-97-461701 i inscrita en el Registre de Fundacions Assistencials amb el número 46/0176.
Aquest avís legal i condicions d'ús es refereix a totes les societats anteriorment esmentades, les quals vindran referides com Divina Pastora, comprenent tant els dominis www.alianca.es i www.alianca.cat com una altra sèrie de dominis titularitat de la Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (operatius actualment com www.divinapastora.com/fundación o que puguin habilitar-se en un futur).

1.2. La informació proporcionada a les nostres pàgines sota els dominis www.alianca.es i www.alianca.cat té com a finalitat proporcionar informació sobre les activitats de Divina Pastora, facilitant d'aquesta manera als seus clients, assegurats i altres usuaris el coneixement així com l'accés a un conjunt de serveis interactius, tot això en un ampli marc de política de transparència informativa.

Aquestes condicions regulen l'accés, navegació, participació i utilització permesa de la web sota els dominis http://www.alianca.es i http://www.alianca.cat, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. S'entendrà que l'accés o la simple utilització del lloc web per part de l'usuari implica conèixer i acceptar expressament l'avís legal i condicions d'ús que Divina Pastora tingui publicades en cada moment i que estaran disponibles per als usuaris. L'usuari, cada vegada que accedeixi a aquesta web, haurà de revisar aquest avís legal i condicions d'ús, per si s'haguessin produït incorporacions, modificacions i/o actualització de continguts i serveis interactius. La subscripció de determinats productes i serveis oferts en aquest lloc web es regirà, a més, per les condicions generals i particulars previstes en cada cas, i en els termes que s’hi estableixen.

Tant la incorporació com la modificació dels continguts i serveis interactius oferts seran oportunament comunicats a través d'aquesta pàgina. D'aquesta manera, tant els nostres assegurats com altres visitants estaran plenament informats dels canvis en els nostres sistemes d'informació. Al mateix temps, reclamem la seva comprensió si en algun moment els nostres serveis no es trobessin plenament operatius. Si així fos, no dubti que tot això estarà motivat per la incorporació de millores en la informació posada a la seva disposició.

Així mateix, Divina Pastora l'informa que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries i que entén adequades d'acord amb la diligència que li és exigible i l'estat de la tecnologia en cada moment per garantir la confidencialitat, integritat i veracitat de la informació subministrada. No obstant això, si observa alguna inexactitud, li agrairem que ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a la següent adreça: atencion.clientes@divinapastora.com Si no disposa de compte de correu electrònic, li demanem que ens ho remeti per escrit a Apartat de correus 1280, 46080 València.

Els nostres tècnics verifiquen contínuament el correcte funcionament de la pàgina web. Si observa alguna anomalia, li demanem que comprovi:
 • Que el seu navegador és Internet 5.5 Service Pack o superior
 • Que la seva pantalla està configurada per treballar amb resolució mínima de 800x600
 • Que té activades les galetes i Javascript al seu navegador.
Si segueix observant qualsevol anomalia, li demanem que ens ho comuniqui a través de la pàgina de contacte d'aquesta mateixa web, mitjançant el nostre call center al telèfon 902 505 777 o a les adreces indicades, preferiblement l'electrònica.


2. Condicions d'ús.

2.1. Propietat intel·lectual i industrial.

Als efectes d’aquestes condicions s'entenen per continguts, a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, marques, noms comercials, logotips, àudios, signes distintius, productes i serveis, bases de dades, programari, animacions, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, sons, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació, elaboració, innovació, confecció i/o projecció que es pogués trobar protegida per la legislació vigent en cada moment i que estiguin publicats a la web.

Tots els continguts d'aquesta pàgina web, el seu disseny, estructura, bases de dades i els diferents elements, continguts, imatges i logotips són titularitat de Divina Pastora Seguros o de les empreses del seu Grup, o, si escau, sobre els que Divina Pastora té la corresponent llicència per part de tercers. Així mateix, Divina Pastora Seguros o les empreses del seu Grup són titulars dels drets de propietat intel·lectual referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a les seves marques registrades.

Correspon a Divina Pastora l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de qualsevol dels continguts del web i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de manera que l'ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari no confereix cap dret d'explotació de cap classe ni titularitat sobre els continguts.

Queda rigorosament prohibida la utilització, distribució, cessió, manipulació, transformació, reproducció, comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació, en tot o en part, gratuït o onerós dels textos, imatges, logotips o qualsevol altre contingut que aparegui en aquesta web. Tampoc podran ser transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni per cap mitjà, tot i que s'esmentés el seu origen, sense el permís previ i per escrit de Divina Pastora.

L'usuari s'ha d'abstenir de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge de Divina Pastora, i, si escau, dels tercers que puguin venir referenciats a la web. En tot cas, l'usuari mantindrà indemne a Divina Pastora de totes les accions i/o reclamacions que li puguin ser imposades com a conseqüència del seu incompliment.


2.2. Contractació i/o sol·licitud de productes i/o serveis.

A través de la pàgina web es poden contractar i/o sol·licitar diversos productes i/o serveis que s’hi ofereixen.

L'usuari té accés a la pàgina web a tota la informació necessària per a la contractació i/o sol·licitud del producte i/o servei, indicant els diferents passos a seguir per a la correcta realització i/o correcció d'errors. Així mateix, l'usuari pot consultar, amb caràcter previ a la contractació, les condicions generals a què s’ha de subjectar, si escau, cada producte i/o servei, així com del preu del producte i/o servei a contractar (botó calcular assegurances).

Per a la contractació i/o sol·licitud de productes i/o serveis, l'usuari haurà d'emplenar de forma exacta i veraç els qüestionaris que siguin necessaris per a la contractació i/o sol·licitud dels mateixos (indicant-hi els camps d'informació considerada imprescindible per poder completar la contractació i/o sol·licitud). L'usuari és responsable d'aportar informació veraç i lícita, sent coneixedor que les reserves o declaracions inexactes poden donar lloc a l'exoneració de les obligacions per part de Divina Pastora o de qualsevol de les empreses del Grup, així com a la rescissió de la contractació realitzada.

Per a la vàlida contractació i/o sol·licitud del producte i/o servei, l'usuari l’haurà d'acceptar expressament, i es generarà un document electrònic en el qual constaran les dades de la contractació que serà arxivat electrònicament a Divina Pastora Seguros o en les empreses corresponents del seu Grup.

Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder sol·licitar, accedir i/o contractar algun dels serveis i/o productes, per a la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació el que disposa la Política de Privacitat recollida en aquest lloc web.


2.3. Canal Soci. Ús de contrasenyes.

L'usuari pot accedir a través del lloc web a una àrea privada i personal denominada "Canal Soci". Donant-se d'alta a l'esmentada àrea, l'usuari pot accedir a tota la seva informació de manera personalitzada. Després del registre i l'activació de l'usuari en Canal Soci, es dotarà al mateix d'una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li hagin estat subministrats per part de Divina Pastora, i es compromet a no facilitar, cedir ni permetre el seu ús o accés, ja sigui de forma temporal o permanent, a tercers o persones alienes.

L'usuari ha de tenir en compte i és plenament coneixedor que per al cas de no mantenir i guardar de manera confidencial i diligent dels identificadors i/o contrasenyes, es podrien realitzar usos fraudulents per part de tercers que comportessin una pèrdua de confidencialitat de les dades de caràcter personal o confidencial de l'usuari. En aquest supòsit, serà responsabilitat de l'usuari la utilització de les dades personals o confidencials de l'usuari per qualsevol tercer il·legítim que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari. Cap de les empreses del Grup Divina Pastora serà responsables per cap classe de danys, pèrdua o perjudicis que es poguessin ocasionar a l'usuari derivat d'ús fraudulent de les contrasenyes i/o identificadors, així com de la conseqüent pèrdua de confidencialitat que pogués comportar aquest ús fraudulent.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de manera immediata i urgent (a les adreces i telèfons ressenyats en l'apartat 1. Avís legal) a l'entitat del Grup Divina Pastora que va facilitar les contrasenyes, qualsevol sospita o fet que pugui comportar un ús no autoritzat de les mateixes, com ara robatori, pèrdua, pèrdua, accés no autoritzat, per tal que l'entitat pugui procedir a la seva immediata revocació i cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, les empreses del Grup Divina Pastora quedaran eximides de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de les contrasenyes i/o identificadors per tercers no autoritzats.


2.4. Accés, visualització, utilització, impressió i descàrrega de la web.

L'accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Únicament s'autoritza la visualització del contingut de la pàgina web, sempre que sigui compatible amb els fins de la web i es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir informació per a ús personal i privat, quedant expressament prohibida la seva utilització per a fins comercials o per la seva distribució, comunicació, cessió, transformació o des compilació.

En aquelles pàgines on es realitzi la comunicació de dades (contractació i/o sol·licitud de productes i/o serveis, Canal Soci, etc.) Divina Pastora li assegura que es realitzen mitjançant una connexió segura. Aquest fet es pot comprovar visualitzant la imatge d'un cadenat que apareix a la part inferior dreta de la pantalla o també verificant que l'URL de la pàgina comença per http//.

L'accés, navegació i ús del lloc web és d'exclusiva responsabilitat de l'usuari, de manera que l'usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per Divina Pastora o personal autoritzat. Divina Pastora no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús, ni dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
 • la presència d'un virus o de qualsevol programari maliciós en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
 • un mal funcionament del navegador.
Els continguts inclosos al web es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals, de manera que la utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat intel·lectual, industrial o d'imatge, queden prohibits, donant lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:
 • Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels productes i/o serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
Queda expressament prohibida la impressió o descàrrega total o parcial del contingut de la pàgina web.

Queda expressament prohibit l'ús de links (enllaços, hipervincle a adreces web) direccionats al nostre lloc web sense autorització i consentiment previ i per escrit de qualsevol de les empreses del Grup Divina Pastora.

Divina Pastora no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Divina Pastora durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

2.5. Responsabilitat.
  1. Cap de les empreses del Grup Divina Pastora serà responsable de cap mena de dany, pèrdua o qualsevol classe de perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar als usuaris del web, derivat de l'accés, navegació, ús o mala utilització de les aplicacions, continguts, serveis i/o enllaços que s'incloguin i facilitin a la web.
  2. Cap de les empreses del Grup Divina Pastora garanteix que els enllaços a altres pàgines web (links) siguin exactes i correctes, de manera que Divina Pastora no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats per aquest motiu a les pàgines web de les quals hagués pogut accedir a través d'enllaços recollits en aquesta web.
  Així mateix, Divina Pastora declina qualsevol responsabilitat respecte a informació d'aquesta web procedent de fonts alienes al Grup Divina Pastora, així com dels continguts o imatges no elaborats per la mateixa.
  3.Ninguna de les empreses del Grup Divina Pastora té coneixement efectiu de l'activitat o la informació a què remeten els enllaços ubicats en la web, de manera que en el cas de qualsevol usuari, client o tercer considerés que el contingut i/o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets de l'usuari o de tercers, hauran de notificar a Divina Pastora (a les adreces i telèfons ressenyats en l'apartat 1. Avís legal) per tal que pugui actuar amb la diligència suficient per eliminar i inutilitzar l'enllaç corresponent.
  4. Cap de les empreses del Grup Divina Pastora es responsabilitza de les activitats, informacions, serveis i continguts de les pàgines web que incloguin enllaços al nostre lloc web.

2.6. Modificació.

Divina Pastora es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, actualitzacions, variacions, supressions o cancel·lacions de la informació, activitats, continguts i serveis oferts en la Web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés que es considerin necessàries, ja sigui de forma temporal o definitiva, havent d'assegurar-se l'usuari d'utilitzar en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

2.7. Atenció al Client.

De conformitat amb la legislació vigent (ORDRE ECO 734/2004, de 11 de març), la Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija i Divina Pastora Seguros Generales, SAU disposen d'un departament d'Atenció a l'Assegurat al qual poden dirigir-se els prenedors, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats o drethavents de qualsevol dels anteriors per presentar les seves queixes i reclamacions. Amb aquesta finalitat hi ha a la seva disposició a les oficines un exemplar del reglament del departament per a la formulació de les mateixes.

Les queixes i/o reclamacions, que s'han de formalitzar per escrit, hauran de dirigir-se al departament d'Atenció a l'Assegurat per qualsevol dels següents mitjans:
 • Personalment, lliurant-les a qualsevol de les oficines de Divina Pastora Seguros.
 • Per correu postal enviat a l'apartat de correus 1280, 46080 València.
 • Per correu electrònic a: reclamaciones@divinapastora.com.
El departament d'Atenció a l'Assegurat ha d'acusar recepció per escrit de les mateixes i té l'obligació de resoldre de forma motivada i en el termini màxim legal de dos mesos comptats des de la data d'entrada de la queixa o reclamació davant l'esmentat departament.

Així mateix, les persones interessades podran interposar reclamació o queixa davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid. Per a això han d'acreditar que ha transcorregut el termini de dos mesos des de la data d'entrada de la reclamació o queixa davant el departament d'Atenció a l'Assegurat sense que aquest hagi resolt, o quan hagi estat denegada l'admissió o desestimada, totalment o parcialment, la seva petició.

2.8. Jurisdicció.

Qualsevol controvèrsia o conflicte es resoldrà pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, qualsevol de les empreses del Grup Divina Pastora i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València (Espanya).